اخبار سیاسی

نگاه و مطالبات مردمی در برنامه های سفر دولت به استان مرکزی منعکس می شود